Tràmits i gestions

 • Instància genèrica

  Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud al Consell Comarcal del Vallès Oriental.
  Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

 • Cita amb càrrec electe o tècnic

  Aquesta sol·licitud us permet demanar cita perquè us atengui un càrrec electe (president, conseller, tècnic,...).

 • Comunicació canvi dades contacte/localització instal·lació juvenil

  El tràmit consisteix en la comunicació del canvi de les dades de contacte o de localització d'una instal·lació juvenil ja inscrita al Registre (casa de colònies, granja escola, aula de natura, alberg de joventut, campament juvenil) acompanyada d'una declaració responsable de la persona titular.

 • Comunicació canvi nom/tipus/capacitat instal·lació juvenil

  El tràmit consisteix en la comunicació prèvia del canvi del nom, del tipus, de la capacitat o d'altres característiques d'una instal·lació juvenil ja inscrita al Registre (casa de colònies, granja escola, aula de natura, alberg de joventut, campament juvenil) acompanyada d'una declaració responsable de la persona titular.

 • Comunicació canvi titular/administrador instal·lació juvenil

  El tràmit consisteix en la comunicació del canvi del nom de la persona física o jurídica titular i/o administradora d'una instal·lació juvenil ja inscrita al Registre (casa de colònies, granja escola, aula de natura, alberg de joventut, campament juvenil) acompanyada d'una declaració responsable de la persona titular.

 • Comunicació inici activitat campament juvenil

  El tràmit consisteix en la comunicació prèvia a la posada en funcionament d'un campament juvenil, acompanyada d'una declaració responsable de la persona titular.

 • Comunicació inici activitat instal·lació juvenil

  El tràmit consisteix en la comunicació prèvia a la posada en funcionament d'una instal·lació juvenil en edificis (casa de colònies, granja escola, aula de natura, alberg de joventut) acompanyada d'una declaració responsable de la persona titular.

 • Comunicació suspensió/reinici/baixa instal·lació juvenil

  El tràmit consisteix en la comunicació prèvia a la suspensió de l'activitat, al seu reinici o a la baixa definitiva d'una instal·lació juvenil (casa de colònies, granja escola, aula de natura, alberg de joventut, campament juvenil) acompanyada d'una declaració responsable de la persona titular.

 • Declaració de bé cultural d'interès local

  Aquest tràmit permetre proposar al Ple la declaració d'un BCIL tan d'ofici com a instància d'una administració pública (bàsicament ajuntaments i entitats municipals descentralizades) o de particulars

 • Demanar informació

  Permet demanar informació sobre qualsevol tema

  93 860 07 00
 • Devolució de garanties

  Devolució d'imports econòmics lliurats per terceres persones en concepte de garantia.

 • Pagament servei de monitors, lloguer aula formació, etc.

  Pagament que es realitza per la prestació dels diferents serveis realitzats:
  -Monitors
  -Lloguer d'aules de formació

 • Presentació de garanties

  Presentació d'imports econòmics lliurats per terceres persones en concepte de garantia.

 • Queixes / suggeriments / incidències

  El ciutadà pot fer arribar al Consell Comarcal del Vallès Oriental queixes, suggeriments, consultes, etc.

 • Sol·licitud d'accés a la informació pública

  Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa aquests ens

Darrera actualització: 22.01.2013 | 17:37
Darrera actualització: 22.01.2013 | 17:37