Pla comarcal de Joventut

El Pla Comarcal de Joventut és l’ eina compartida amb el territori i els municipis de la comarca i serveix per recollir i consensuar les diferents demandes del territori, tot incorporant-hi les línies principals de les polítiques de joventut que es volen dur a terme.

El Pla comarcal també s’ha d’entendre com l’eina estratègica que ens ajuda a definir, coordinar, impulsar i calendaritzar les diferents actuacions proposades al territori, tot aportant una visió global de la comarca i oferint, si s’escau, recursos supramunicipals.
El Pla s’adapta a les necessitats canviants del territori, té una vigència de quatre anys i el seu marc de referència és el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 (PNJCat), Pla de referència que s’articula a partir de dos objectius bàsics:

 • Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves atenent a la diversitat de formes i models de vida.
 • Apoderar la persona jove com a agent de canvi social, impulsant el seu paper actiu com a ciutadana en el conjunt de la societat, oferint espais per a la seva participació en la presa de decisions, així com oportunitats per donar rellevància la seva visió del món.

Funcions:

 • Tenir una visió comarcal en matèria de joventut, mitjançant l’ estudi de polítiques de joventut, per tal de detectar les necessitats que hi ha a la comarca, conèixer-ne les demandes i afinitats, amb monogràfics d’interès, d’acord amb les demandes dels professionals de joventut, i fer visites al territori, tant per recollir informacions d’interès com per veure com es treballa i com s’estructuren les polítiques de joventut als municipis de la comarca.
 • Donar suport als ajuntaments i als professionals en el desenvolupament de polítiques locals de joventut, mitjançant la creació d’espais de debat i reflexió, de suport tècnic per a l’elaboració dels plans locals de joventut, i proposar i oferir formació, sempre tenint en compte les demandes dels professionals de joventut.
 • Crear programes i projectes a partir de grups de treball temàtics: de formació i ocupació, d’inclusió, de salut jove i altres que es considerin pertinents.
 • Disposar d’una estructura organitzativa en els municipis per tal de fomentar el treball interinstitucional i la cohesió dels serveis dirigits a la població jove de la comarca.
 • Donar suport als ajuntaments en el desenvolupament de polítiques locals de joventut.
 • Optimitzar i oferir als municipis els recursos supramunicipals en matèria de joventut existents, d’acord amb els eixos del Pla Nacional de Joventut.

Eixos:

Eix 1: visió i anàlisi de les polítiques municipals i comarcals de joventut
Eix 2: suport als municipis i als professionals. treball en xarxa
Eix 3: emancipació juvenil: ocupació, formació, habitatge, salut
Eix 4: participació
El Pla Comarcal també incorpora els principis metodològics que vertebren el el Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat), que és el document marc que defineix el desenvolupament les polítiques públiques en matèria de joventut:

 • principi de transformació, que implica la voluntat d’introduir canvis
 • principi de transformació, el servei comarcal de joventut ha de ser un espai de suport i recolzament
 • principi d’integralitat, s’ha d’actuar sobre tota l’esfera i totes les dimensions de la vida de les persones joves, acompanyant-les en el seu procés d’emancipació
 • principi de qualitat, conèixer bé el territori i llurs dinàmiques per, tot treballant des de la proximitat, potenciar fer-ho el màxim de bé

Usuaris:

Els professionals de joventut de la comarca.

Darrera actualització: 17.04.2018 | 19:31