Guia de Serveis

Pàgina 1 de 3
 • Accés motoritzat al medi natural

  Correspon al Consell Comarcal gestionar les comunicacions presentades per entitats o grups que organitzin activitats amb accés motoritzat al medi natural, d’acord amb la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, i el Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural.

 • Accions per delegació de competències del Departament de Benestar i Família mitjançant la Direcció General de Joventut

  Assumir les funcions marcades al Consell Comarcal segons la delegació de competències.

 • Agenda escolar

  Ajudar l’alumne a planificar el seu treball i facilitar la comunicació entre la família i el centre.

 • Ajuts de menjador

  Garantir el dret a l’educació, mitjançant l’atorgament d’ajuts econòmics de menjador, als alumnes matriculats en un centre educatiu de la comarca, que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

 • Ajuts individuals de desplaçament obligatoris

  Garantir el dret a l’educació, mitjançant l’atorgament d’ajuts econòmics, quan no sigui possible l’establiment del servei de transport escolar.

 • Arxiu Comarcal del Vallès Oriental

  El manteniment, la conservació i la difusió del patrimoni documental de la comarca, per tal d’aconseguir que l’arxiu sigui una font primària i primordial d’informació per preservar la memòria històrica; custodiar documentació de valor administratiu i permanent d’institucions públiques de la comarca.

 • Àrea bàsica de serveis socials resta de municipis del Vallès Oriental

  La coordinació i la gestió dels serveis socials bàsics dels municipis menors de 20.000 habitants de la comarca.

 • Consell consultiu de la gent gran

  Garantir la participació del col·lectiu de la gent gran, a través de les entitats i associacions amb la fi nalitat de millorar-ne el benestar integral del col·lectiu.

 • Consell de cooperació i solidaritat del Vallès Oriental

  L’anàlisi, la valoració i el seguiment dels projectes de cooperació i solidaritat internacional, campanyes d’emergència i altres activitats relacionades amb el tema.

 • Declaració de Béns Culturals d'Interès Local (BCIL)

  La protecció, conservació, acreixement, investigació, catalogació i difusió del coneixement del patrimoni cultural, ja sigui de titularitat pública o privada, així com l’estimulació de la participació de la societat en la tasca de protecció.

 • Diccionari bibliogràfic dels alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental

  Coneixement de la biografia de les persones que han estat i són alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental des de l’any 1901 fins a l’actualitat. El fet de ser un espai web facilita l’ús del Diccionari com a eina de consulta i la seva actualització constant.

 • Eficiència energètica i suport a la contractació d’energia elèctrica

  Cooperar amb els ens locals per donar suport al procés de contractació en el marc del mercat liberalitzat d’energia elèctrica.

 • Emissió d'informes

  La realització d’informes o participació sobre actuacions, plans, programes i projectes, que ho requereixin d’acord amb la normativa vigent.

 • Foment de l’ocupació

  El Consell Comarcal del Vallès Oriental du a terme polítiques actives d'ocupació mitjançant l'execució de programes promoguts pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i/o la Diputació de Barcelona.

  Aquests programes cerquen: reduir la taxa d’atur a la comarca, oferir orientació laboral i formació professionalitzadora, així com realitzar prospeccions empresarials per incrementar l'encaix entre les necessitats de les empreses del territori i els perfils laborals disponibles.

 • Informe sobre consultoris locals de propietat municipal

  Donar suport administratiu als diferents ajuntaments per sol·licitar subvenció a la Generalitat de Catalunya per a la construcció, l’ampliació, la remodelació i l’equipament de consultoris locals i centres d’atenció primària de titularitat municipal.

 • Inventari de camins

  Correspon al Consell Comarcal elaborar la proposta d’inventari dels camins rurals i dels camins i pistes forestals existents a la comarca, per a la catalogació del conjunt de camins rurals, camins i pistes forestals, camins de bast i ramaders, senders i corriols, d’acord amb la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, i el Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural.

 • Observatori-centre d’estudis del Vallès Oriental

  Servei d’anàlisi i planificació estratègica de les polítiques públiques, que permet aprofundir en el coneixement de la comarca mitjançant l’elaboració i difusió de diferents materials i estudis sectorials. Dóna suport al disseny de les polítiques, ajustant-se a la realitat del territori.
  El servei recopila, organitza, genera i difon, de manera permanent, informació territorial d'interès per a la presa de decisions, a fi de promoure el desenvolupament econòmic local.

 • Oficina Comarcal del Consum

  L’OCIC (Oficina Comarcal d’Informació a les persones consumidores) és un servei públic i gratuït que ofereix el Consell Comarcal del Vallès Oriental amb el suport de l’Agència Catalana del Consum i la Diputació de Barcelona.

 • Oficina d'habitatge

  Prestar el servei d’assessorament als ciutadans/nes de la comarca per tal de donar a conèixer les diferents opcions que té al seu abast a l’hora de trobar un habitatge, mantenir-lo, i conèixer quins són els processos que cal seguir per acollir-se a les iniciatives públiques en aquest àmbit; així mateix esdevé per als ens locals de la comarca un espai on poden trobar l’assessorament tècnico-jurídic adequat per a desenvolupar les polítiques públiques adequades en aquesta matèria.

 • PUOSC Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC)

  El Consell Comarcal té subscrit un conveni de cooperació amb la Generalitat de Catalunya per a la gestió del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) i d’altres activitats de suport a la cooperació amb la inversió pública local.

 • Pla comarcal de ciutadania i immigració del Vallès Oriental

  Suport als ajuntaments en el desenvolupament de programes d’acollida, de promoció de la igualtat d’oportunitats i d’acomodació de la nova ciutadania del Vallès Oriental, potenciant la convivència, la igualtat d’accés als recursos col·lectius, la cohesió comunitària i el suport contra l’exclusió.

 • Pla comarcal de Joventut

  El Pla Comarcal de Joventut és l’ eina compartida amb el territori i els municipis de la comarca i serveix per recollir i consensuar les diferents demandes del territori, tot incorporant-hi les línies principals de les polítiques de joventut que es volen dur a terme.

 • Ponència comarcal d'avaluació ambiental (PCAA)

  La Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental (PCAA) és l’òrgan ambiental del Consell Comarcal competent per a l’avaluació de les sol·licituds de llicència ambiental en aquells municipis de menys de 50.000 habitants que no disposen de ponència municipal, d’acord amb la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

 • Programa de suport als serveis socials

  Promoure línies de treball comunes d’àmbit comarcal consensuades amb polítics i tècnics municipals.

 • Sector agroalimentari

  Donar suport a les empreses que produeixen i elaboren productes alimentaris i de qualitat al Vallès Oriental en la gestió empresarial,
  en els processos productius, la comercialització i la cooperació entre empreses.

Pàgina 1 de 3
Darrera actualització: 19.07.2013 | 12:06
Darrera actualització: 19.07.2013 | 12:06