Diagnosi Estratègica

La diagnosi estratègica és una radiografia de la situació actual d’un territori. En aquest cas, un diagnòstic per descriure i conèixer les dinàmiques que es donen al Vallès Oriental en matèria d’ocupació i desenvolupament econòmic local. Aquest és el document d’on cal partir per poder realitzar, amb totes les garanties, les fases següents del Pla Estratègic comarcal (fase de prospectiva, definició de línies estratègiques i Pla d’acció). 

Tot el procés ha generat 3 productes que, junts, conformen la Diagnosi Estratègica del Vallès Oriental:

Relat Territorial i Punts Crítics : Document final sintètic on s'identifiquen els reptes i oportunitats territorials del Vallès Oriental en matèria de desenvolupament econòmic local i l'ocupació.

Anàlisi Qualitatiu - Aportació dels agents: Document d'anàlisi qualitatiu on s'hi reflecteixen la visió i el posicionament dels agents identificats en relació als reptes i les estratègies en matèria d’ocupació i el desenvolupament econòmic que han de guiar el futur Pla Estratègic comarcal i on es dibuixa el mapa inicial dels agents de la comarca amb capacitat d'acció i influència en aquests àmbits.

Anàlisi Quantitatiu – Quadern de dades : Informe preparatori de "pre-diagnosi", situació inicial, realitzat amb dades quantitatives i utilitzat com a base del debat entre els agents en les comissions sectorials de participació.

 

Diagnosi territorial del Vallès Oriental

La diagnosi estratègica és una anàlisi territorial que intenta respondre a les següents preguntes: On som i com estem? Cap a on anem?

Aquest es un document que es construeix de manera conjunta i participada entre els agents involucrats en el desenvolupament econòmic local i l'ocupació de la comarca del Vallès Oriental. La diagnosi ens ha de permetre detectar i interpretar les debilitats, les fortaleses, les amenaces i les oportunitats del territori (Anàlisi DAFO) i ha de ser acceptat i consensuat per tots els agents participants.

La seva finalitat és la de conèixer la realitat que afecta allò sobre el que volem actuar, identificar els elements crítics per al desenvolupament futur del territori i les seves potencialitats i la de promoure una cultura estratègica comunca entre tots els agents implicats en el procés de planificació estratègica.

 

Fases del procés de redacció de la diagnosi

Comissions de treball participatives

Per tal de conèixer la visió i el posicionament dels agents implicats en el desenvolupament econòmic i l'ocupació de la comarca el grup de treball de Planificació Estratègica de la Taula Vallès Oriental Avança va establir 5 àmbits de treball:

 

Resultats de les comissions sectorials

Entre els mesos de gener i febrer es van realitzar tallers participatius amb els agents relacionats de cada un dels àmbits. Les comissions de treball han sumat 157 participants entre agents públics i privats:

GT1 - Ocupació i formació pel treball Infraestructures i serveis de mobilitat, activitats de transport i logística Salut, serveis a les persones i entorn TIC
Quadern de dades Quadern de dades Quadern de dades
Presentació pública Presentació pública Presentació pública
Informe de resultats Informe de resultats Informe de resultats
     
Turisme, espais naturals, comerç, gastronomia i productes de la terra Política industrial, polígons i R+D+i
Quadern de dades Quadern de dades
Presentació pública Presentació pública
Informe de resultats Informe de resultats
   

 

Grup de discussió d'experts

Durant el mes de març es va dur a terme un grup de discussió amb l'objectiu de recollir la visió de persones expertes en matèria de planificació estratègica territorial i en desenvolupament local que no estiguessin estrictament lligades al desplegament de les polítiques en el territori però que poguessin aportar el seu coneixement i experiència en la matèria, fossin o no del Vallès Oriental (institucions lligades a estratègies d’àmbit territorial superior, representants de comarques veïnes, associacions de municipis supramunicipals, experts en planificació estratègica, etc.).

     

 

Jornada participativa entre els agents de la comarca

Sessió de reflexió i redacció final del document de Diagnosi Estratègica que es duu a terme gairebé al final de tot del procés. Es duu a terme una sessió conjunta de tots els agents amb l’objectiu de validar el document de diagnosi preliminar, amb l’exposició de les diferents visions existents i per la priorització indicativa de les diferents propostes de reptes del territori.

La sessió s’adreça a tots els agents que van participar a les Comissions sectorials i altres espais de debat i concertació , tot i que s’amplia al conjunt d’agents de la comarca. La metodologia final adoptada és la de generar focus grup equilibrats entre els actors i treballar amb una priorització indicativa i una validació conjunta final.

     

 

Notícies relacionades

> La Taula Vallès Oriental Avança aprova la Diagnosi Territorial del futur Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i l’Ocupació

Els agents públics i privats validen i debaten sobre els reptes i oportunitats que té la comarca en l’àmbit del desenvolupament local i l'ocupació

 


 

Amb el suport de:

Darrera actualització: 23.11.2018 | 14:57
Darrera actualització: 23.11.2018 | 14:57